Search Statistics

Search Statistics for Libros

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 author_keyword:Burgos, Alba 32 11,00% 0,00
2 subject_keyword:Teatro Argentino 32 11,00% 0,00
3 subject_keyword:Humanidades y Arte 31 10,65% 0,00
4 subject_keyword:Dramaturgias 30 10,31% 0,00
5 subject_keyword:Libros 30 10,31% 0,00
6 author_keyword:Garrido, Margarita 29 9,97% 0,00
7 author_keyword:Reyes, Marisa 29 9,97% 0,00
8 author_keyword:Mantelli, Nora 26 8,93% 0,00
9 author_keyword:Siracusa, Gloria 26 8,93% 0,00
10 author_keyword:Vaianella, Patricia 25 8,59% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
291 100,00% 0,02

Search RDI


Browse

My Account

Statistics